รากฟันเทียม+ครอบฟัน

i

All-on-4

การบูรณะทั้งช่องปาก(Full mouth rehabitation)

ตัดเหงือก

ปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน

ครอบฟันและวีเนียร์
จัดฟันด้วยระบบinvisalign
อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

ครอบฟัน

วีเนียร์